Wyniki postępowania 01/IN/2019 – Świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo,

informujemy o wynikach postępowania nr 01/IN/2019.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący Wykonawcy:

Część 1
1) Sławomir Stec, Rzeszów – data wpływu oferty 24.01.2019, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 100, cena 130,00 zł/godz.

Część 2
2) Marta Kiryjewska, Szczecin – data wpływu oferty 28.01.2019, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 100, cena 130,00 zł/godz.

Część 3
2) Marta Kiryjewska, Szczecin – data wpływu oferty 28.01.2019, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 100, cena 130,00 zł/godz.

Część 4
2) Marta Kiryjewska, Szczecin – data wpływu oferty 28.01.2019, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 100, cena 130,00 zł/godz.

Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162169#infowyk

 

Zapytanie ofertowe 01/IN/2019 – Świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162169#

 

Konsultacje powszechne innowacji wyłonionych do etapu upowszechnienia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o 4 mikro innowacjach wyłonionych w ramach projektu do szerszego upowszechnienia.

Prosimy o zgłaszanie uwag przy wykorzystaniu załączonego formularza, w którym umieszczono linki zapewniające dostęp do produktów innowacji.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres innowacje@zgd.com.pl w terminie do 04 lutego 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi czterema innowacjami, niemniej jednak pozostaniemy zobowiązani za każdą opinię, nawet jeżeli dotyczyć będzie ona tylko jednego rozwiązania.

Państwa uwagi, spostrzeżenia oraz propozycje usprawnień i uzupełnień innowacji posłużą do opracowania ostatecznych wersji produktów innowacji, które zostaną upowszechnione i udostępnione m.in. podczas trzech konferencji (w Szczecinie, Warszawie i Krakowie), planowanych na miesiąc marzec 2019 r.  do udziału, w których już dzisiaj serdecznie zapraszamy.


Innowacja 1:  Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Innowacja dostępna pod adresem: www.ci-innowacje.pl 


Innowacja 2:  Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Innowacja dostępna pod adresem: www.metodaplanet.pl 


Innowacja 3: Trening rozmowy.

Innowacja (opis, zdjęcia i instrukcja do gry) dostępna pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1apCxSDRGiyeili_DafNhx7_efCRRcn6_
oraz w siedzibie Inkubatora: ZGD Sp. z o.o. w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 33


Innowacja 4: Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla pracowników administracji.

Innowacja dostępna pod adresem: https://urzad.dobrzenapisane.pl/ 


 

Zapytanie ofertowe 03/IN/2018 – Świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

polegających na dokonaniu oceny sektorowej (wydaniu opinii) w zakresie przydatności, uniwersalności oraz efektywności, w tym kosztowej i czasowej, 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu. Przedmiotem usługi jest także wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona. Rezultatem usługi powinna być specyfikacja proponowanych przez Konsultanta do wprowadzenia zmian w produktach innowacji, które zapewnią możliwość upowszechnienia innowacji (wdrożenia do praktyki) w sektorze reprezentowanym przez Konsultanta (sektor rynkowy (przedsiębiorcy)/sektor pozarządowy/administracja publiczna) oraz, w przypadku konsultantów działających w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością, zapewnią dostępność innowacji dla osób z niepełnosprawnością.

Każda innowacja zostanie skonsultowana w trzech sektorach przez dwóch Konsultantów, w tym jednego działającego w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154655# 

 

Wybór 4 innowacji do etapu upowszechnienia

Szanowni Grantobiorcy,

informujemy, że zgodnie z Procedurą wdrażania projektu grantowego Inkubator dokonał komisyjnego wyłonienia 4 innowacji do ostatniego etapu realizacji projektu, tj. do opracowania ostatecznej wersji produktu i upowszechnienia.

Do zawarcia aneksu do Umowy o powierzenie grantu zaproszeni zostaną:

Innowator

nr umowy o powierzenie grantu

Tytuł innowacji

Fundacja Instytut Aurea Libertas

22/GRSin/ZGD/2017

Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego. Psychological Solutions Group. Remigiusz Koc

20/GRSin/ZGD/2017

Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach

Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus

10/GRSin/ZGD/2017

Trening rozmowy

Natalia Dąbrowska 13/GRSin/ZGD/2017

Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla pracowników administracji

Wyłonionym przez Komisję Innowatorom serdecznie gratulujemy!

Wszystkich Grantobiorców zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących ww. innowacji, o których wkrótce poinformujemy na naszej stronie oraz do udziału w konferencjach upowszechniających planowanych na miesiące luty-marzec 2019 r.

 

Dwudniowy maraton programowania HACKATHON+

W dniach 8-9 grudnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się maraton programowania HACKATHION+ organizowany przez  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Hackathon+ skierowany jest do programistów oraz osób zajmujących się rozwojem oprogramowania (np. projektantów grafiki, twórców interfejsów).

Celem H+ jest przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji.

Efektem maratonu będą rozwiązania takie jak aplikacje, aplikacje mobilne, serwisy internetowe lub ich prototypy zorientowane na znoszenie barier w dostępności.

 

Uczestnicy turnieju programowania zmierzą się z następującymi zadaniami:

  •  Mapa dostępności polskich dworców i stacji

Usługa informacyjna o dostępności budynków dworców, stacji kolejowych oraz poszczególnych peronów.

  •  Ocena dostępności architektonicznej

Narzędzie wspomagające ocenę dostępności budynku, na przykład przy mierzeniu szerokości drzwi i kąta nachylenia pochylni i podjazdów czy liczeniu stopni, obliczaniu powierzchni manewrowej i szerokości ciągów komunikacyjnych, itp.

  •  Społecznościowa inwentaryzacja dostępności architektonicznej

Aplikacja umożliwiająca zbieranie i udostępnianie informacji o dostępności budynków użyteczności publicznej. W przypadku hoteli – informacje o dostępnych pokojach i łazienkach, a w przypadku dworców, kin, teatrów informacje o dostępności kas oraz obecności pętli indukcyjnych.

  •  Program telewizyjny dla osób o specjalnych potrzebach

Aplikacja mobilna informująca o nadawanych w telewizji programach dostępnych dla osób niesłyszących oraz niewidomych w podziale na 3 kategorie usług: napisy, audiodeskrypcję i tłumaczenia na język migowy.

  •  Aplikacja alarmowa dla osób głuchych

Aplikacja do powiadamiania alarmowego dla osób głuchych z dwoma funkcjami: powiadamiania służb ratunkowych i informująca o zagrożeniach.

  •  Skarżypyta + Społeczna inwentaryzacja internetu

Rozszerzenie do przeglądarki ułatwiające składanie skarg na niedostępność serwisu internetowego. Użytkownik może za jej pomocą przygotować zgłoszenie skierowane do podmiotu publicznego na podstawie wstępnie zdefiniowanej formatki.

  •  Tablica pasażerska

Aplikacja informująca o kolejnych przystankach na trasie autobusu, tramwaju, metra lub pociągu. Mogłaby automatycznie wykrywać jaki to pojazd (linia) i wyświetlać listę kolejnych przystanków. Obecne rozwiązania są ograniczone, gdyż bazują na najbliższych przystankach.

  •  Bilet elektroniczny zamieniony na informacje

Obecnie bilety elektroniczne, na przykład w formacie PDF, nie są wystarczająco użyteczne. Ciekawym rozwiązaniem byłaby aplikacja przetwarzająca taki bilet do bardziej przystępnej formy, na przykład do wydarzenia w kalendarzu z informacjami geolokalizacyjnymi, podpiętym biletem, itp.

  •  Narzędzie wspomagające upraszczanie tekstu

Zadanie zakłada przygotowanie analizatora tekstu (pliku tekstowego) wskazującego miejsca niezgodne z zasadami prostego języka. Rozwiązanie powinno również zawierać tezaurus proponujący zamianę mniej znanych słów na popularniejsze, wykrywanie zbyt długich zdań, formy biernej, dodawanie rozwinięć skrótów itp.

 

Hackathon zostanie poprzedzony warsztatami, podczas których przedstawione zostaną jego ramy merytoryczne. Uczestników wspierać będą mentorzy, którzy doradzą i ukierunkują działania. Do udziału zapraszamy gotowe (4-7 osobowe) zespoły. Dla autorów najlepszych rozwiązań czekają atrakcyjne nagrody.

 

TERMIN: 8-9 grudnia 2018 r. (sobota-niedziela).

MIEJSCE: PGE Narodowy – Centrum Konferencyjne, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

CZAS TRWANIA: od godz. 9:00 w sobotę do godz. 18:00 w niedzielę.

SZCZEGÓŁY: hackathon.miir.gov.pl

KONTAKT: hackathon@miir.gov.pl

 

Zapraszamy do udziału osoby, które umieją identyfikować problemy i potrafią zaproponować kreatywne rozwiązania w obszarach takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi.

 

WYDARZENIE FINANSOWANE JEST Z PROGRAMU POLSKA CYFROWA

 

 

 

 

 

Wyniki postępowania 02/IN/2018 – świadczenie usług eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo,

informujemy o wynikach postępowania nr 02/IN/2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący Wykonawcy:
1) Sławomir Stec, Rzeszów – data wpływu oferty 19.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 75, cena 380,00 zł
2) Monika Wąsowicz, Kraków – data wpływu oferty 20.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 61, cena 380,00 zł.

Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136546#infowyk

 

 

Zapytanie ofertowe 02/IN/2018 – świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

polegających na ocenie 16 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie  grantów, pod kątem oceny potencjału każdej innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania, a więc wartości merytorycznej, replikowalności, możliwości zastosowania w praktyce i możliwości upowszechnienia. Ponadto ocena musi uwzględniać określenie/wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona.

Każda innowacja będzie oceniana niezależnie przez dwóch ekspertów.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136546

 

Bezpłatny kurs on-line pt. „Social Innovation Academy”

Szanowni Państwo,

na prośbę Działu Innowacji Społecznych Fundacji Fundusz Współpracy informujemy o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie on-line pt. „Social Innovation Academy”.

Kurs jest dostępny na platformie Teachable i rozpoczyna się 10 września b.r. Już w tej chwili możliwa jest rejestracja (https://social-innovation-academy.teachable.com).

„Social Innovation Academy” to 7-modułowy kurs opracowany w ramach międzynarodowego projektu „Social(i)Makers” i jest dedykowany wszystkim osobom zainteresowanym praktyczną wiedzą z obszaru projektowania, wdrażania i wspierania innowacji społecznych – zarówno osobom prywatnym, aktywistom, jak i przedstawicielom biznesu, organizacji oraz instytucji publicznych.

Szczegółowe informacje na temat kursu (program, harmonogram, certyfikat i in.) dostępne są tutaj: http://www.przestrzeninnowacji.pl/zarejestruj-sie-na-akademie-innowacji-spolecznych/.

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem projektu „Social(i)Makers”.

Aktualizacja oświadczenia uczestnika projektu grantowego (obowiązek RODO)

Szanowni Innowatorzy,

w związku z wprowadzeniem nowych zasad ochrony danych osobowych w dn. 25 maja 2018r. wszyscy Innowatorzy, którzy pozyskiwać będą nowych uczestników testowych po dn. 25 maja 2018r. podczas zbierania dokumentów przekazania danych osobowych zobligowani są do posługiwania się nowym wzorem Oświadczenia Uczestnika Projektu Grantowego, który znajduje się poniżej.

WAŻNE: formularz przekazania danych osobowych nie ulega zmianie.

Oświadczenie uczestnika projektu grantowego - RODO (nowe)