LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo!

Udostępniamy ostateczną listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu uzupełniającego.

W załączniku poniżej znajdują się:

 • Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w formie grantu.

Serdecznie Państwu dziękujemy za wszystkie zgłoszone projekty i zaangażowanie.

Innowatorom zakwalifikowanym do realizacji raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

Harmonogram realizacji wsparcia dla odbiorców w ramach etapu testowania

Szanowni Grantobiorcy,

w związku z prowadzeniem działań monitoringowych udostępniamy formularz służący zbieraniu informacji o harmonogramie realizacji wsparcia dla odbiorców w ramach etapu testowania. Formularze należy przesyłać na adres: innowacje@zgd.com.pl wg instrukcji, które otrzymali Państwo drogą mailową.

Formularz został rozesłany do Państwa, jak również można go pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Projektu.

Ważna informacja dotycząca rozliczenia produktów Etapu I Innowacji

Szanowni Grantobiorcy,

w związku z obowiązkiem złożenia protokołu odbioru oraz produktów wypracowanych w etapie I do rozliczenia, informujemy, że każdy Grantobiorca jest zobowiązany do przekazania do Biura projektu, wypracowanych produktów również w wersji edytowalnej (np. w pliku Word).

Jednocześnie przypominamy, że termin składania do Biura projektu protokołu odbioru oraz produktów, będących rezultatem prac w Etapie I wynosi 14 dni od daty zakończenia Etapu I Państwa Innowacji.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na kwestie związane z autorskim charakterem produktów.

Przypisy należy stosować wszędzie tam, gdzie podaje się cytaty lub dane pochodzące z badań. Brak przypisu w takiej sytuacji traktuje się jako plagiat. W pozostałych przypadkach bibliografia załącznikowa jest wystarczającym rozwiązaniem.

Plagiat – wiąże się zarówno z odpowiedzialnością karną, jak i cywilną.

Plagiat jawny – jest to przejęcie całości lub fragmentu cudzego utworu i podpisanie go własnym nazwiskiem.

Plagiat ukryty – dotyczy nie tylko dosłownych zapożyczeń (słowo w słowo), ale również na odwzorowaniu danego utworu przy użyciu innych wyrazów, oddających jednak dokładnie tę sama treść i konstrukcję myślową.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem projektu.

Informacja dla Wnioskodawców Konkursu nr 3

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że termin złożenia do oceny Specyfikacji Innowacji dla wniosków zakwalifikowanych do 2 etapu projektu w ramach konkursu nr 3 upływa w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 9.00.

Złożenie Sin jest możliwe:

  1. bezpośrednio w Biurze Projektu w Szczecinie;
  2. za pomocą poczty tradycyjnej lub kurierskiej doręczonej do Biura Projektu;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy innowacje@zgd.com.pl

Formularz Sin w wersji edytowalnej znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania/Procedura/10.Formularz specyfikacji innowacji Sin z instrukcja

Formularz specyfikacji innowacji Sin z instrukcja-19-06-2017 – wersja edytowalna

Ogłoszenie wyników prac Komisji Oceny specyfikacji planowane jest na dzień 20 listopada 2017 r.

Podziel sie innowacją – zaproszenie do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Ashoka Polska zapraszają do udziału w konkursie „Podziel się innowacją – jak w nowy sposób rozwiązywać problemy społeczne”.

Celem konkursu jest  zebranie najciekawszych przykładów innowacji społecznych z Polski i świata. Czekamy na opisy innowacji społecznych, które odpowiadając na konkretne potrzeby i problemy społeczne zmieniają świat na lepsze. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe.  Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada.

Zachęcamy do odwiedzenia strony konkursowej http://www.przestrzeninnowacji.pl/konkurs/

 

Pozdrawiam serdecznie,
Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
tel. +48 22 450 99 45
www.cofund.org.pl

www.facebook.com/FunduszWspolpracy

Wyniki postępowania 06/IN/2017 – świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców

Szanowni Państwo,

informujemy, że postępowanie nr 06/IN/2017 na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku złożonych w postępowaniu ofert.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs ogłoszony w dniu 04.09.2017r

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła procedurę oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu numer 3 ogłoszonego w dniu 4 września 2017 r.

W załączniku poniżej znajdują się:

 1. Lista projektów rekomendowanych do drugiego etapu udziału w Projekcie.
 2. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową (brak takich projektów)
 3. Lista projektów, które nie uzyskały oceny pozytywnej.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od wyników oceny Komisji zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – wynajem sali

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę Zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sali na potrzeby świadczenia usług doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców w ramach projektu.

Poszukujemy sali w mieście Bytomiu.

Szczegóły i dokumentacja na złożenie oferty – w załącznikach.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 19 października  2017  r. o godzinie 12:00.

Zapytanie ofertowe 06/IN/2017 – świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa dla Grantobiorców.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060667

 

Informacja dla Grantobiorców związana z rozliczeniem etapu I

Szanowni Grantobiorcy,

w związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia realizacji Etapu I Państwa innowacji przypominamy zasady, wg których będzie przebiegało rozliczenie tego etapu (prosimy o uważne zapoznanie się z treścią):

 • rozliczenie etapu regulują zapisy 11 Umowy o powierzenie grantu, które stanowią:
 1.  Grantobiorca rozlicza się z Grantodawcą z powierzonego Grantu przez złożenie oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu oraz odpowiednio raportu cząstkowego/końcowego z wdrożenia innowacji społecznej. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do umowy.
 2. Grantobiorca zobowiązuje się do przedłożenia wraz z Oświadczeniem o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu protokołu odbioru rezultatu cząstkowego/wypracowanej innowacji społecznej. Protokół odbioru powinien zostać sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Umowy.
 3. Grantodawca ma prawo wezwać Grantobiorcę do okazania dokumentów potwierdzających osiągniecie rezultatu/wskaźnika/produktu o ile te nie zostaną przedłożone przez Grantobiorcę wraz z protokołem odbioru.
 4. Grantodawca nie będzie sprawdzał dokumentów księgowych stanowiących dowód wydatków poniesionych przez Grantobiorcę w ramach realizacji Grantu.
 5. Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia dokumentów, o których mowa w § 11 w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji etapu, który podlega rozliczeniu lub zakończenia realizacji innowacji. Grantobiorca zobowiązuje się do przestrzegania terminu złożenia dokumentów pod rygorem utraty prawa do Grantu i rozwiązania Umowy.
 6. W przypadku uwag ze strony Grantodawcy co do treści lub braków w dokumentach, o których mowa w § 11, Grantodawca wzywa Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia błędów
  w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania
  .
 7. Brak dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 7, może skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy.
 8. W przypadku niezrealizowania innowacji Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu grantu na konto wskazane przez Grantodawcę. Zobowiązanie do zwrotu grantu stanowi załącznik nr 3
  do Umowy o powierzenie grantu.
 9. W przypadku niezrealizowania produktów i rezultatów Innowacji Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu niewydatkowanej części grantu na konto wskazane przez Grantodawcę. Zobowiązanie do zwrotu niewydatkowanej części grantu stanowi załącznik do Umowy o powierzenie grantu.
 • w przygotowaniu raportu będącego jednocześnie protokołem, o którym mowa w pkt. 2 należy skorzystać ze wsparcia doradczego w ramach przysługującego Państwu limitu 10 godzin doradczych
 • w związku z tym, że rozliczenie dotyczy Etapu I – prototypowanie, a przeniesienie praw autorskich na Grantodawcę przewidziane jest na moment końcowego rozliczenia innowacji nie wypełniacie Państwo punktu IV protokołu
 • do protokołu załączacie Państwo wyłącznie na nośniku elektronicznym wszystkie rezultaty/produkty opisane w Protokole odbioru w cz. III. Rezultaty (stanowiące źródła weryfikacji osiągnięcia wskaźnika rezultatu). Prosimy o precyzyjne nazywanie plików, tak aby łatwo można było zidentyfikować dokument z produktem/rezultatem/wskaźnikiem ujętym w protokole
 • wraz z protokołem odbioru składają Państwo wypełnione i podpisane oświadczenie o wydatkowaniu środków
 • procedura zatwierdzenia protokołu (rozliczenia Etapu I), w tym wypłaty drugiej transzy grantu nie zwalnia Państwa z konieczności realizacji innowacji zgodnie z harmonogramem określonym w Sin (oczekiwanie na rozliczenie Etapu I nie wstrzymuje realizacji Etapu II innowacji)

Treść tego komunikatu wraz ze wzorami dokumentów została Państwu przesłana również poczta elektroniczną.