Informacja dla Grantobiorców związana z rozliczeniem etapu I

Szanowni Grantobiorcy,

w związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia realizacji Etapu I Państwa innowacji przypominamy zasady, wg których będzie przebiegało rozliczenie tego etapu (prosimy o uważne zapoznanie się z treścią):

 • rozliczenie etapu regulują zapisy 11 Umowy o powierzenie grantu, które stanowią:
 1.  Grantobiorca rozlicza się z Grantodawcą z powierzonego Grantu przez złożenie oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu oraz odpowiednio raportu cząstkowego/końcowego z wdrożenia innowacji społecznej. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do umowy.
 2. Grantobiorca zobowiązuje się do przedłożenia wraz z Oświadczeniem o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu protokołu odbioru rezultatu cząstkowego/wypracowanej innowacji społecznej. Protokół odbioru powinien zostać sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Umowy.
 3. Grantodawca ma prawo wezwać Grantobiorcę do okazania dokumentów potwierdzających osiągniecie rezultatu/wskaźnika/produktu o ile te nie zostaną przedłożone przez Grantobiorcę wraz z protokołem odbioru.
 4. Grantodawca nie będzie sprawdzał dokumentów księgowych stanowiących dowód wydatków poniesionych przez Grantobiorcę w ramach realizacji Grantu.
 5. Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia dokumentów, o których mowa w § 11 w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji etapu, który podlega rozliczeniu lub zakończenia realizacji innowacji. Grantobiorca zobowiązuje się do przestrzegania terminu złożenia dokumentów pod rygorem utraty prawa do Grantu i rozwiązania Umowy.
 6. W przypadku uwag ze strony Grantodawcy co do treści lub braków w dokumentach, o których mowa w § 11, Grantodawca wzywa Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia błędów
  w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania
  .
 7. Brak dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 7, może skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy.
 8. W przypadku niezrealizowania innowacji Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu grantu na konto wskazane przez Grantodawcę. Zobowiązanie do zwrotu grantu stanowi załącznik nr 3
  do Umowy o powierzenie grantu.
 9. W przypadku niezrealizowania produktów i rezultatów Innowacji Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu niewydatkowanej części grantu na konto wskazane przez Grantodawcę. Zobowiązanie do zwrotu niewydatkowanej części grantu stanowi załącznik do Umowy o powierzenie grantu.
 • w przygotowaniu raportu będącego jednocześnie protokołem, o którym mowa w pkt. 2 należy skorzystać ze wsparcia doradczego w ramach przysługującego Państwu limitu 10 godzin doradczych
 • w związku z tym, że rozliczenie dotyczy Etapu I – prototypowanie, a przeniesienie praw autorskich na Grantodawcę przewidziane jest na moment końcowego rozliczenia innowacji nie wypełniacie Państwo punktu IV protokołu
 • do protokołu załączacie Państwo wyłącznie na nośniku elektronicznym wszystkie rezultaty/produkty opisane w Protokole odbioru w cz. III. Rezultaty (stanowiące źródła weryfikacji osiągnięcia wskaźnika rezultatu). Prosimy o precyzyjne nazywanie plików, tak aby łatwo można było zidentyfikować dokument z produktem/rezultatem/wskaźnikiem ujętym w protokole
 • wraz z protokołem odbioru składają Państwo wypełnione i podpisane oświadczenie o wydatkowaniu środków
 • procedura zatwierdzenia protokołu (rozliczenia Etapu I), w tym wypłaty drugiej transzy grantu nie zwalnia Państwa z konieczności realizacji innowacji zgodnie z harmonogramem określonym w Sin (oczekiwanie na rozliczenie Etapu I nie wstrzymuje realizacji Etapu II innowacji)

Treść tego komunikatu wraz ze wzorami dokumentów została Państwu przesłana również poczta elektroniczną.