Cele projektu

Celem głównym projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”  jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Grupa docelowa

Do udziału w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” zapraszamy:

• organizacje pozarządowe;
• przedsiębiorstwa;
• podmioty zajmujące się kształceniem ustawicznym;
• animatorów społecznych;
• osoby fizyczne;
• związki wyznaniowe;
• szkoły;
• uczelnie wyższe;
• samorządy.

O projekcie

Projekt „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa realizowany w partnerstwie przez Zachodniopomorską Grupę Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Projekt realizowany będzie w trzech obszarach:

Obszar I: województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Obszar II: województwa: mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i łódzkie.

Obszar III:  województwa: świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i podkarpackie.

Wartość projektu: 3 689 671,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3 478 991,25 zł.

DLA NAJCIEKAWSZYCH INNOWACJI PRZEWIDYWANE SĄ:

  bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości nawet do 65.000 zł

  nieodpłatne wsparcie w postaci  doradztwa, szkoleń eksperckich,
 konsultacji ze strony  specjalistów;

  profesjonalna ewaluacja pomysłów innowacyjnych;

  wsparcie organizacyjne podczas wdrażania innowacji i testowania
 pomysłów.

ETAP 1

KONKURSY


Nabór wniosków na innowacje w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w trzech obszarach terytorialnych – szczegóły w zakładce KONKURSY.

Innowatorzy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną dostępny:

W SIEDZIBIE PROJEKTODAWCY:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.,
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin

W BIURACH REGIONALNYCH:

• WARSZAWA
OMEGA COMMUNICATION (ZPPZ LEIWATAN)
ul. Puławska 12A /8, 02-566 Warszawa

• RZESZÓW
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
ul. B. Żeleńskiego 23/2, 35-105 Rzeszów

W SIEDZIBIE PARTNERA:

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego,
ul. Księcia Warcisława I 20c/2, 71-667 Szczecin

NA STRONIE INTERNETOWEJwww.innowacje.zgd.com.pl

Wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Nabór wniosków na innowacje w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w trzech obszarach terytorialnych – szczegóły w zakładce KONKURSY.

Innowatorzy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną i zgłosić go w wyznaczonym konkursem terminie i miejscu.

Wnioski zostaną ocenione przez Ekspertów ds. innowacji oraz Ekspertów ds. edukacji osób dorosłych a na podstawie uzyskanej podczas oceny punktacji zostanie ustalona lista rankingowa, która – po zakończeniu procedury odwoławczej – pozwoli wyłonić 50 innowacji skierowanych do drugiego etapu.

Planowany termin zakończenia procesu oceny projektów – marzec 2017 r.

Planowany  termin zakończenia procedury odwoławczej – kwiecień 2017 r.

ETAP 2

DORADZTWO


Z pięćdziesięcioma Innowatorami, którzy przedstawią najciekawsze projekty, zostaną zawarte umowy.  Przy współpracy z doradcami i ekspertami Innowatorzy wypracują szczegół swoich pomysłów innowacyjnych tworząc Specyfikację Innowacji.

40 najlepszych projektów innowacyjnych zostanie wybranych do kolejnego etapu. Rozpoczęcie ETAPU DRUGIEGO planowane jest po zakończeniu procedury odwoławczej i opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej.

Pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy pomiędzy nami i Innowatorem na świadczenie wsparcia w realizacji projektu.

WSPARCIE PODCZAS ETAPU DRUGIEGO

Podczas realizacji ETAPU DRUGIEGO każdy Innowator może liczyć na wsparcie w zakresie opracowania i rozwinięcia pomysłu na innowację w formie dokumentu pod nazwą specyfikacja innowacji.

Specyfikacja Innowacji (Sin) to ustandaryzowany dokument opracowany przez nas na potrzeby niniejszego projektu, którego zadaniem będzie doprecyzowania Państwa pomysłu na innowację. Zawiera takie elementy jak cel, szczegółowy pomysł na innowację, metody jej weryfikacji i ewaluacji, opis produktów finalnych i rezultatów wdrożenia pomysłu czy sposoby jego wdrożenia do głównego nurtu.

Dokument ten będzie podlegał ocenie i, w przypadku gdy Państwa Innowacja zostanie wybrana do ETAPU TRZECIEGO, będzie stanowił załącznik do umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Wsparcie będzie udzielone przez Ekspertów zewnętrznych, którzy pomogą Państwu w doprecyzowaniu pomysłu innowacyjnego oraz odpowiedzą na potrzeby rozwojowe zgłoszone przez Innowatorów w formie ankiety.

Na podstawie określonego zapotrzebowania udzielone zostanie wsparcie doradcze przez określonych ekspertów np.: z zakresu wdrażania innowacji, z zakresu edukacji ustawicznej osób dorosłych, ekonomistów, prawników, wykładowców – specjalistów, pedagogów, coachów, psychologów lub innych – wymaganych przez Innowatora. Planuje się, ze każdy z Innowatorów otrzyma średnio 10 godzin takiego wsparcia specjalistycznego. Wsparcie zostanie – w miarę możliwości – udzielone w formie spotkań bezpośrednich. W przypadku, gdyby taka forma była ze względów organizacyjnych lub przestrzennych niemożliwa do wdrożenia, zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi i środków komunikacji na odległość (telefony, e-maile, webinary, skype) tak, aby jak najefektywniej pomóc Państwu w doprecyzowaniu innowacji.

Terminy i miejsca udzielenia wsparcia oraz jego zakres będą ustalane indywidualnie z Innowatorami podczas reaalizacji Etapu Drugiego.

Po zakończeniu procesów wsparcia i prac nad swoimi Specyfikacjami Innowacji zostaną one złożone w Biurze Projektu i poddane ocenie przez Komisję Oceny Specyfikacji. Z pięćdziesięciu zaproponowanych przez Innowatorów pomysłów czterdzieści zostanie wybranych do dalszego etap

Planowany  termin zakończenia wsparcia – czerwiec 2017 r.

ETAP 3

WDRAŻANIE


Czterdziestu innowatorów, których Specyfikacje Innowacji zostaną ocenione najlepiej otrzymają bezzwrotny grant przeznaczony na realizację planowanych innowacji.Średnia wartość grantu zaplanowana w projekcie wynosi prawie 65.000 zł.

Realizowane zadania innowacyjne będą podlegały testowaniu i monitoringowi, których celem będzie zweryfikowanie skuteczności i efektywności zaplanowanych rozwiązań. Ponadto, na etapie realizacji, każdy Grantobiorca otrzyma profesjonalne wsparcie doradców i ekspertów ukierunkowane na pomoc we wdrażaniu zaplanowanych działań i osiąganiu założonych celów.

Etap ten zostanie poprzedzony podpisaniem z wybranym Innowatorem umowy o powierzenie grantu. Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie internetowej Projektu w terminie umożliwiającym Innowatorom z jego zapoznaniem. Zapisy umowy oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji zostały przedstawione w „Procedurze realizacji projektu grantowego” (punkt 11 Procedury). Procedura jest dostępna na stronie internetowej Projektu w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”.

Innowator będzie miał obowiązek przetestowania swojej innowacji na zaplanowanej, małej grupie użytkowników we własnym zakresie, z wykorzystaniem wsparcia finansowego.

Planowany  termin zakończenia procedury podpisywania umów z Innowatorami i przekazania wsparcia finansowego na realizację pomysłu innowacyjnego – lipiec 2017 r.

WSPARCIE PODCZAS ETAPU TRZECIEGO

Podczas realizacji ETAPU TRZECIEGO każdy Innowator może liczyć na:

  1.  Wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa specjalistycznego.

Przewiduje się udzielenia wsparcia indywidualnego dla każdego z Innowatorów w zakresie:

  • udzielenia pomocy w pozyskaniu i organizacji spotkań z potencjalnymi użytkownikami;
  • coaching – do 20 godzin na Innowatora;
  • doradztwo specjalistyczne do 10 godzin na Innowatora – wsparcie dotyczy dziedzin niezbędnych do wdrożenia innowacji np. aspektów prawnych, negocjacji, rekrutacji uczestników – zgodnie z potrzebami sygnalizowanymi przez Innowatora – wsparcie w formie spotkań indywidualnych oraz warsztatów dla małych grup, powiązanych ze sobą tematycznie;
  1. Wsparcie w zakresie testowania i ewaluacji innowacji.

Przetestowane przez Innowatorów produkty zostaną poddane ewaluacji zewnętrznej. Ewaluacja ta zostanie przeprowadzona przez niezależną, wyspecjalizowaną w prowadzeniu ewaluacji projektów innowacyjnych jednostkę. Pozwoli to jednoznacznie zweryfikować czy produkt jest faktycznie lepszy, skuteczniejszy i bardziej efektywny niż do tej pory stosowane rozwiązania.

Planowany termin zakończenia ETAPU TRZECIEGO – kwiecień 2018r

ETAP 4

UPOWSZECHNIENIE


Co najmniej cztery wypracowane projekty innowacyjne zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę i skierowane do konsultacji społecznych w trzech sektorach: organizacji pozarządowych, biznes i administracja w celu oceny przydatności, uniwersalności i efektywności planowanych rozwiązań.

W trakcie realizacji tego etapu zostanie przygotowana ostateczna wersja produktu, która następnie zostanie zaimplementowana na szeroką skalę.

Podczas ETAPU CZWARTEGO Innowator otrzyma wsparcie w postaci:

– międzysektorowych konsultacji wypracowanej innowacji społecznej;

– pomoc w wypracowaniu ostatecznej wersji innowacji gotowej do szerokiego użytkowania;

– umieszczenie wypracowanej innowacji w podręczniku dla innowatorów;

– uczestnictwa w konferencjach upowszechniających wdrożoną innowację

Planowany termin zakończenia ETAPU CZWARTEGO  – grudzień 2018r