Logo firmy ZGD Sp. z o.o. beneficjenta projektu

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. z siedzibą w 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 33, NIP 955-210-34-12; REGON 812717382, e-mail IOD: iod@zgd.com.pltel.: 91 85 22 600

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Realizacja projektów UE – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 7 RODO)
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • pl ul. Zbożowa, 70-653 Szczecin – w celu zapewniania miejsca na serwerze w kontekście skrzynki pocztowej,
 • Master Ryszard Dąbrowski, Wiśniowy Sad 36, Szczecin 71-450 – w celu obsługi infrastruktury informatycznej i sieci wewnętrznej w ZGD Sp. z o.o.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020 UE.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail iod@zgd.com.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.