GRANTOBIORCY

Do udziale w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” zapraszamy:

 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • podmioty zajmujące się kształceniem ustawicznym;
 • animatorów społecznych;
 • osoby fizyczne;
 • związki wyznaniowe;
 • szkoły;
 • uczelnie wyższe;
 • samorządy.

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do udziału w projekcie znajdą Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania.

KONKURSY

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Poszukujemy oryginalnych pomysłów, których celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób powyżej 25 roku życia.

Projekt skierowany jest do wszystkich: przedsiębiorców, firm szkoleniowych, uczelni, szkół, placówek szkoleniowych, coachów, trenerów, organizacji pozarządowych, samorządów – do każdego, kto:

– ma niepowtarzalny pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;

– ma innowacyjny pomysł, który przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;

– ma innowacyjną koncepcję szkoleń lub doradztwa.

Szczegóły Konkursu określa Regulamin Konkursu, który znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wypełnione wnioski można składać drogą listową na adres wskazany w dokumentacji konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 19 grudnia 2016 do godziny 16:00 (decyduje data wpłynięcia wniosku zgodnie z Regulaminem).

Szczegółowych informacji udziela pracownik biura Projektu pod mailem: innowacje@zgd.com.pl

PREFEROWANE PROJEKTY

Preferowane będą projekty Grantobiorców, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów grup defaworyzowanych lub znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiet,
 • osób po 50 roku życia,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z wykształceniem co najwyżej średnim,
 • pracodawców i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw,
 • oraz projekty zakładające współpracę sektorów prywatnego, publicznego i NGO.
CO TO JEST INNOWACJA?

Według Podręcznika Oslo Manual (międzynarodowego podręcznika metodologicznego badań statystycznych innowacji zalecanego w krajach OECD i UE) innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym (Oslo Manual 2005, OECD/Eurostat).

Zatem, na potrzeby Projektu za innowacyjny uznany będzie pomysł który:

 • wprowadza rozwiązanie do tej pory nie stosowane w Polsce;
 • wprowadza innowacyjną zmianę w już działający system kształcenia ustawicznego lub w metody działania w obszarze kształcenia ustawicznego do tej pory nie spotykane w naszym kraju;
 • tworzy nową jakość w obszarze kształcenia ustawicznego;
 • zaskoczy nas nieszablonowym podejściem do zagadnienia.