Termin zakończenia procedury odwoławczej!

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że zgodnie z „REGULAMINEM KONKURSU GRANTOWEGO SKRZYDŁA DLA INNOWACJI” od oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje Państwu możliwość jednorazowego odwołania się w formie protestu. Protest musi zostać złożony przez Wnioskującego w formie pisemnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania wyników oceny.

TERMIN TEN UPŁYNIE W DNIU 13 KWIETNIA 2017 r.

Protesty złożone do Biura Projektu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy też, że w składanym proteście nie mają Państwo możliwości poprawiania ani uzupełniania złożonego na Konkurs wniosku!

Możecie Państwo odnieść się tylko i wyłącznie do uwag i opinii Komisji Oceny Wniosków, oraz składać wyjaśnienia w tym zakresie.

Wniosek, który został oprotestowany zostanie skierowany do ponownej oceny Komisji Oceny Wniosków.

Planujemy rozstrzygnięcie protestów a tym samym zakończenie procedury odwoławczej do końca bieżącego miesiąca. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów opublikowana zostanie LISTA RANKINGOWA projektów skierowanych do kolejnego etapu.