Zasady promocji i informacji dla Grantobiorców.

Szanowni Grantobiorcy !

 Przypominamy, że § 4 ust.1 lit. e zawartej Umowy o powierzenie grantu zobowiązuje Państwa podczas realizacji grantu do stosowania właściwych oznaczeń zgodnie z dokumentem „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji”.

Z podręcznikiem można zapoznać się tutaj:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/

Podręcznik nie nakłada na Państwa jako Grantobiorców, czyli uczestników/odbiorców projektu wprost obowiązków informacyjno-promocyjnych niemniej jednak jako Inkubator na podstawie zawartej umowy zobowiązujemy Państwa do wypełnienia tych obowiązków w odniesieniu przynajmniej do użytkowników i odbiorców innowacji, tj. do:

  • oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich
  • wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących innowacji (jeśli takie działania będą prowadzone)
  • dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,
    zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy
  • przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji,
    że projekt/innowacja uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, itp.; dodatkowo można przekazywać informację w innej formie, np. słownej

Logotypy do pobrania znajdują się tutaj:

 http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/

W razie pytań lub wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z Biurem Projektu.